2022 Dec 05 Mon

निर्देशिका तथा कार्यविधि


S.NO. Title File(Nepali) File(English) File(Document)
1 स्वास्थ्य सम्बन्धी कार्यक्रम संचालन मार्गदर्शन २०७९/८०, लुम्विनी प्रदेश -
2 प्रदेश स्वास्थ्य उपचार विशेष आर्थिक सुविधा निर्देशिका, २०७८ - -
3 स्वास्थ्य सम्वन्धी कार्यक्रम संचालन मार्गदर्शन २०७६-७७ (प्रदेश सःशर्त) - -
4 स्वास्थ्य क्षेत्रका सामुदायिक संस्थाहरुलाई पूँजीगत अनुदान वितरण निर्देशिका, २०७६ - -
5 विपन्न नागरिकको लागि दम तथा ब्रोन्काइटिस रोग उपचार आर्थिक सहुलियत निर्देशिका, २०७६ - -
6 ८४ वर्ष उमेर पुगेका जेष्ठ नागरिकहरुलाई घरमा स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम सम्बन्धी निर्देशिका, २०७६ - -
7 स्वास्थ्य सम्वन्धी कार्यक्रम संचालन मार्गदर्शन २०७६-७७ (प्रदेश निःशर्त) - -