2023 Nov 29 Wed

मापदण्ड


S.NO. Title File(Nepali) File(English) File(Document)
1 आयुर्वेद ड्रग म्यानुअल
2 स्वास्थ्य संस्था स्थापना, सञ्‍चालन, नवीकरण तथा स्तरोन्नतिका लागि अस्पतालबाट पेश गर्नुपर्ने स्व मूल्याङ्कन चेक लिस्ट