2021 Jun 25 Fri

प्रमुख क्रियाकलापहरु

आ. ब. २०७६/७७ मा प्रदेश सरकारबाट संचालित कार्यक्रमहरुः

 • एम्बुलेन्स ट्रयाकिङको लागि डिभाइस जडान तथा संचालन
 • बायु प्रदुषण मापन कार्यक्रम
 • नि:शूल्क बिशेषज्ञ स्वास्थ्य शिविर सन्चालन
 • नि:शूल्क आयुर्वेद बिशेषञ स्वास्थ्य शिविर सन्चालन
 • आँखाको नि:शुल्क शल्यक्रिया शिविर संचालन
 • RDQA कार्यक्रम संचालन
 • MPDSR कार्यक्रम संचालन अनसाईट कोचिङ समेत
 • स्वास्थ्य सम्बन्धी सचेतनामूलक कार्यक्रम, प्रकाशन, प्रसारण सन्चालन
 • अस्पतालहरुको सामाजिक परिक्षण
 • प्रादेशिक अस्पतालहरुको न्युनतम सेवा मापदण्ड कार्यक्रम
 • सि.इ.ओ.एन.सि. सेवा चाप बढि भएका अस्पतालहरुमा रोबसन क्राईटेरिया लागु
 • स्वास्थ्य क्षेत्रमा (आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सा समेत)अध्ययन
 • स्वास्थ्य क्षेत्रमा स्थानिय संघ संस्था साझेदारीमा कार्यक्रम संचालन
 • मुटुरोग, मृगौला, थालसेमिया, सिकलसेल एनेमियाको निदान उपचार पुनर्स्थापना
 • दम जन्य तथा ब्रोकाईटिस उपचार व्यवस्थापन अस्पतालहरु
 • आयुर्वेद स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई सि.एम.ई. कार्यक्रम
 • स्वास्थ्य कार्यक्रमहरुको एकिकृत अनसाईट कोचिङ
 • खानेपानी परिक्षण प्रयोगशाला स्थापना
 • प्रदेश स्तरीय आयुर्वेदिक औषधी उत्पादन तथा प्रशोधन केन्द्र स्थापना सम्भाब्यता